?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 娴呰皥涓嶉攬閽㈠皝澶寸剨鎺ユ敞鎰忎簨椤?- 鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙?/title> <meta name="Keywords" content="涓嶉攬閽㈠皝澶? /> <link type="text/css" href="/template/zhongxin_new/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/zhongxin_new/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/zhongxin_new/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/zhongxin_new/js/foucsbox.js"></script> <script src="/template/zhongxin_new/js/DrawImage.js" type="text/javascript"></script> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> 鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙镐负鎮ㄥ厤璐规彁渚?a href="http://hoist6.com">妞渾灏佸ご</a>銆?a href="/supply/">鐞冨瀷灏佸ご</a>銆?a href="/news/">閾濆埗妞渾灏佸ご</a>绛夌浉鍏充俊鎭彂甯冨拰鐩稿叧璧勮锛屾暚璇峰叧娉紒 </div> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/5255/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://hoist6.com" title="鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20190320033809.jpg" alt="鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙? /></a> </div> <div class="fr tell"> <span>鍜ㄨ鐑嚎</span> <p>0373-7595028</p> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://hoist6.com/" class="cur" title="缃戠珯棣栭〉">缃戠珯棣栭〉</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/"rel="nofollow" title="璧拌繘鎴戜滑">璧拌繘鎴戜滑</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/"rel="nofollow" title="鏂伴椈鍔ㄦ€? >鏂伴椈鍔ㄦ€?/a></li> <li><a href="http://hoist6.com/supply/"rel="nofollow" title="鏂伴椈璧勮" >浜у搧涓績</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="鑽h獕璧勮川">鑽h獕璧勮川</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about3.html" rel="nofollow" title="鐢熶骇璁惧">鐢熶骇璁惧</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="鎴愬姛妗堜緥">鎴愬姛妗堜緥</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about8.html" rel="nofollow" title="瑙嗛涓績">瑙嗛涓績</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about6.html" rel="nofollow" title="鍙戣揣鐜板満">鍙戣揣鐜板満</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="璇氳仒鑻辨墠">璇氳仒鑻辨墠</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/contact/" rel="nofollow" title="鑱旂郴鎴戜滑">鑱旂郴鎴戜滑</a></li> </ul> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=530; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190320040619.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190320035623.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181229045339.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//璋冪敤鍚庡彴鍥剧墖 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//璋冪敤鍚庡彴閾炬帴 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">鐑棬鎼滅储锛?/span> <a rel="nofollow"href="http://hoist6.com" title="妞渾灏佸ご">妞渾灏佸ご</a> <a rel="nofollow"href="http://hoist6.com/supply/" title="鐞冨瀷灏佸ご">鐞冨瀷灏佸ご</a> <a rel="nofollow"href="http://hoist6.com/news/" title="閾濆埗妞渾灏佸ご">閾濆埗妞渾灏佸ご</a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="璇疯緭鍏ュ叧閿瘝鎼滅储" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">绔欏唴</option> <option value="1">绔欏</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/zhongxin_new/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>浜у搧涓績<span>/product</span></p> <ul> <li><a href="http://hoist6.com/tyl/" target="" title="妞渾灏佸ご">妞渾灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/bxgft/" target="" title="涓嶉攬閽㈠皝澶?>涓嶉攬閽㈠皝澶?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/ftag/" target="" title="灏佸ご鍘傚">灏佸ご鍘傚</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/qxft/" target="" title="鐞冨舰灏佸ご">鐞冨舰灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/ctft/" target="" title="妞庝綋灏佸ご">妞庝綋灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/kcl/" target="" title="搴撳瓨绫?>搴撳瓨绫?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/rymj/" target="" title="鐑帇妯″叿">鐑帇妯″叿</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/7000fbft/" target="" title="7000鍒嗙摚灏佸ご">7000鍒嗙摚灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <p>鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙?/p> <p>鑱旂郴浜猴細姊佽壋鎸?/p> <p>鐢佃瘽锛?373-7595028</p> <p>鎵嬫満锛?8613741319</p> <p>缃戝潃锛?a href="http://hoist6.com" rel="nofollow" title="缃戝潃">hoist6.com</a> </p> <p>鍦板潃锛氭柊涔″競骞冲師鏂板尯椹簳寮€鍙戝尯</p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>鏂伴椈涓績<span>/鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙?/span></p> <div class="xdh"> <a href="/">棣栭〉</a> &gt; <a href="/news/">鏂伴椈淇℃伅</a> &gt; 璇︾粏鍐呭 </div> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 style="font-size:18px; text-align:center; line-height:30px; font-weight:bold; margin-bottom:20px;">娴呰皥涓嶉攬閽㈠皝澶寸剨鎺ユ敞鎰忎簨椤?/h1> <h3 class="tac"><span>鏉ユ簮锛?a href='http://hoist6.com/news/228.html'>http://hoist6.com/news/228.html</a></span><span>鍙戝竷鏃堕棿锛?019-12-10</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p>銆€銆€<b>涓嶉攬閽?a href="/supply/126.html" target="_blank">灏佸ご</a></b>鐨勪富瑕佷綔鐢ㄦ槸涓轰簡灏佷綇绠¢亾鐨勶紝閫氳繃鐢电剨鐨勬柟寮忓皢涓嶉攬閽㈠皝澶村拰绠¢亾瀵嗗皝锛屽皝澶寸殑浣滅敤鍜岀甯藉樊涓嶅锛屼絾鏃犳硶鍍忕甯戒竴鏍烽殢鏃舵媶鍗革紝涓嬮潰鍏蜂綋浠嬬粛涓嬪皝澶寸剨鎺ユ椂闇€瑕佹敞鎰忓摢浜涗簨椤癸細<br /> <p> 涓嶉攬閽㈠皝澶寸剨鎺ュ墠闇€瑕佹彁鍓嶅皢灏佸ご鍜岀閬撶粍瑁呭ソ锛岀劧鍚庢寜鐓ч『搴忕剨鎺ワ紝鐒婃帴澶у瀷灏佸ご鏃惰鐢ㄥ浐瀹氬伐鍏峰鍏惰繘琛屽浐瀹氾紝鐒跺悗鍐嶅鍏惰繘琛岀剨鎺ワ紝鐒婃帴杩囩▼搴斾弗鏍兼寜鐓ц瀹氭搷浣滐紝鐒婃帴浣滀笟浜哄憳搴斾緷鎹帇鍔涘鍣ㄥ拰鐒婃帴鐨勬暟閲忓埗瀹氭帶鍒剁殑鏈夋晥鎺柦銆?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20191210/20191210161434_7768.jpg" alt="涓嶉攬閽㈠皝澶? width="200" height="150" title="涓嶉攬閽㈠皝澶? align="" /> </p> 鐒婃帴宸ヤ汉鐒婃帴鍓嶈繕搴旈鐣欏嚭鐒婃帴鐨勬敹缂╅噺锛岄伩鍏嶇剨鎺ヤ互鍚庡嚭鐜颁富浣撶缉鐭殑鐜拌薄銆傚浜庡鏉傜殑鍘嬪姏瀹瑰櫒锛屽簲鎻愬墠灏嗗叾杩涜鍚堢悊鐨勭粍瑁呮帓搴忥紝鐒跺悗鍐嶈繘琛岀剨鎺ワ紝鍙互纭繚鐒婃帴杩囩▼涓笉浼氬嚭鐜板彉褰€?br /> 缁间笂鎵€杩帮紝涓轰簡鑳藉鏈夋晥閬垮厤涓嶉攬閽㈠皝澶寸剨鎺ユ槸鍑虹幇瑁傜汗锛屾垜浠簲鎸変笂杩版柟娉曡繘琛屾搷浣滐紝浠庤€岀‘淇濊澶囨暣浣撶殑璐ㄩ噺銆?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"> <div>涓嬩竴鏉?<a href="227.html">娴呰皥涓嶉攬閽㈠皝澶寸淮鎶や繚鍏绘敞鎰忎簨椤?/a></div> </div> <div class="tag"> 鐩稿叧鏍囩锛?a href='/key.aspx?k=%b2%bb%d0%e2%b8%d6%b7%e2%cd%b7'>涓嶉攬閽㈠皝澶?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b2%bb%d0%e2%b8%d6%b7%e2%cd%b7%bc%db%b8%f1'>涓嶉攬閽㈠皝澶翠环鏍?/a>, </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">鐩稿叧鏂伴椈<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://hoist6.com/news/228.html" rel="nofollow" title="娴呰皥涓嶉攬閽㈠皝澶寸剨鎺ユ敞鎰忎簨椤?>娴呰皥涓嶉攬閽㈠皝澶寸剨鎺ユ敞鎰忎簨椤?/a><span>2019-12-10</span></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/227.html" rel="nofollow" title="娴呰皥涓嶉攬閽㈠皝澶寸淮鎶や繚鍏绘敞鎰忎簨椤?>娴呰皥涓嶉攬閽㈠皝澶寸淮鎶や繚鍏绘敞鎰忎簨椤?/a><span>2019-12-03</span></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/220.html" rel="nofollow" title="涓嶉攬閽㈠皝澶村巶瀹剁澶у鍥藉簡鑺傚揩涔愶紒">涓嶉攬閽㈠皝澶村巶瀹剁澶у鍥藉簡鑺傚揩涔愶紒</a><span>2019-09-30</span></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/219.html" rel="nofollow" title="涓嶉攬閽㈠皝澶存槸鎬庢牱鍒朵綔鐨勬湁鍝簺浣滅敤">涓嶉攬閽㈠皝澶存槸鎬庢牱鍒朵綔鐨勬湁鍝簺浣滅敤</a><span>2019-09-23</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">鐩稿叧浜у搧<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="prod"> <div class="ipro" style="margin-left: -20px; width:900px;"> <div> <h3><a href="http://hoist6.com/supply/169.html" target="" title="涓嶉攬閽㈡き鍦嗗皝澶? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5255/20170826091305267525546617.jpg?path=hoist6.com/uploads/cp/20170826091305267525546617.jpg" alt="涓嶉攬閽㈡き鍦嗗皝澶? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://hoist6.com/supply/169.html" target="" title="涓嶉攬閽㈡き鍦嗗皝澶? rel="nofollow">涓嶉攬閽㈡き鍦嗗皝澶?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://hoist6.com/supply/168.html" target="" title="S30408妞渾灏佸ご" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5255/20170826091226142525556479.jpg?path=hoist6.com/uploads/cp/20170826091226142525556479.jpg" alt="S30408妞渾灏佸ご" width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://hoist6.com/supply/168.html" target="" title="S30408妞渾灏佸ご" rel="nofollow">S30408妞渾灏佸ご</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://hoist6.com/supply/155.html" target="" title="娌冲崡灏佸ご鍘? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5255/20150112053312.jpg?path=hoist6.com/uploads/cp/20150112053312.jpg" alt="娌冲崡灏佸ご鍘? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://hoist6.com/supply/155.html" target="" title="娌冲崡灏佸ご鍘? rel="nofollow">娌冲崡灏佸ご鍘?/a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <html> <head><meta name="description" content="description_temp" /> <title>title_temp

联系我们

ӱ11ѡ5ͼ如果有任何问题请联系我们,我们将及时联系您!

地址:新乡市平原新区马井开发区
电话?373-7595028

18613741319

版权所有:新乡市中鑫封头制造有限公?