?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 鐞冨舰灏佸ご鍑虹幇杩欎簺闂鎮ㄧ煡閬撲负浠€涔堬紵 - 鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙?/title> <meta name="Keywords" content="鐞冨舰灏佸ご" /> <link type="text/css" href="/template/zhongxin_new/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/zhongxin_new/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/zhongxin_new/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/zhongxin_new/js/foucsbox.js"></script> <script src="/template/zhongxin_new/js/DrawImage.js" type="text/javascript"></script> </head> <body> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> 鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙镐负鎮ㄥ厤璐规彁渚?a href="http://hoist6.com">妞渾灏佸ご</a>銆?a href="/supply/">鐞冨瀷灏佸ご</a>銆?a href="/news/">閾濆埗妞渾灏佸ご</a>绛夌浉鍏充俊鎭彂甯冨拰鐩稿叧璧勮锛屾暚璇峰叧娉紒 </div> <div class="topNavSe fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/5255/stat/"></script> </div> </div> </div> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://hoist6.com" title="鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20190320033809.jpg" alt="鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙? /></a> </div> <div class="fr tell"> <span>鍜ㄨ鐑嚎</span> <p>0373-7595028</p> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://hoist6.com/" class="cur" title="缃戠珯棣栭〉">缃戠珯棣栭〉</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/"rel="nofollow" title="璧拌繘鎴戜滑">璧拌繘鎴戜滑</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/"rel="nofollow" title="鏂伴椈鍔ㄦ€? >鏂伴椈鍔ㄦ€?/a></li> <li><a href="http://hoist6.com/supply/"rel="nofollow" title="鏂伴椈璧勮" >浜у搧涓績</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="鑽h獕璧勮川">鑽h獕璧勮川</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about3.html" rel="nofollow" title="鐢熶骇璁惧">鐢熶骇璁惧</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about4.html" rel="nofollow" title="鎴愬姛妗堜緥">鎴愬姛妗堜緥</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about8.html" rel="nofollow" title="瑙嗛涓績">瑙嗛涓績</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about6.html" rel="nofollow" title="鍙戣揣鐜板満">鍙戣揣鐜板満</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/about/about5.html" rel="nofollow" title="璇氳仒鑻辨墠">璇氳仒鑻辨墠</a></li> <li><a href="http://hoist6.com/contact/" rel="nofollow" title="鑱旂郴鎴戜滑">鑱旂郴鎴戜滑</a></li> </ul> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> <div class="wfixed pr"> <div class="rBtn foucsButton"> <span></span> </div> <div class="lBtn foucsButton"> <span></span> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=530; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/20190320040619.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190320035623.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20181229045339.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="+picarr[i]+" /></a></li>");//璋冪敤鍚庡彴鍥剧墖 } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//璋冪敤鍚庡彴閾炬帴 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">鐑棬鎼滅储锛?/span> <a rel="nofollow"href="http://hoist6.com" title="妞渾灏佸ご">妞渾灏佸ご</a> <a rel="nofollow"href="http://hoist6.com/supply/" title="鐞冨瀷灏佸ご">鐞冨瀷灏佸ご</a> <a rel="nofollow"href="http://hoist6.com/news/" title="閾濆埗妞渾灏佸ご">閾濆埗妞渾灏佸ご</a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" value="璇疯緭鍏ュ叧閿瘝鎼滅储" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <div class="search_select fl"> <select name="nest" id="search"> <option value="0">绔欏唴</option> <option value="1">绔欏</option> </select> </div> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/zhongxin_new/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>浜у搧涓績<span>/product</span></p> <ul> <li><a href="http://hoist6.com/tyl/" target="" title="妞渾灏佸ご">妞渾灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/bxgft/" target="" title="涓嶉攬閽㈠皝澶?>涓嶉攬閽㈠皝澶?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/ftag/" target="" title="灏佸ご鍘傚">灏佸ご鍘傚</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/qxft/" target="" title="鐞冨舰灏佸ご">鐞冨舰灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/ctft/" target="" title="妞庝綋灏佸ご">妞庝綋灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/kcl/" target="" title="搴撳瓨绫?>搴撳瓨绫?/a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/rymj/" target="" title="鐑帇妯″叿">鐑帇妯″叿</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://hoist6.com/7000fbft/" target="" title="7000鍒嗙摚灏佸ご">7000鍒嗙摚灏佸ご</a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <p>鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙?/p> <p>鑱旂郴浜猴細姊佽壋鎸?/p> <p>鐢佃瘽锛?373-7595028</p> <p>鎵嬫満锛?8613741319</p> <p>缃戝潃锛?a href="http://hoist6.com" rel="nofollow" title="缃戝潃">hoist6.com</a> </p> <p>鍦板潃锛氭柊涔″競骞冲師鏂板尯椹簳寮€鍙戝尯</p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>鏂伴椈涓績<span>/鏂颁埂甯備腑閼皝澶村埗閫犳湁闄愬叕鍙?/span></p> <div class="xdh"> <a href="/">棣栭〉</a> &gt; <a href="/news/">鏂伴椈淇℃伅</a> &gt; 璇︾粏鍐呭 </div> </div> <div class="insNewsArti clearfix pt10 font_w"> <h1 style="font-size:18px; text-align:center; line-height:30px; font-weight:bold; margin-bottom:20px;">鐞冨舰灏佸ご鍑虹幇杩欎簺闂鎮ㄧ煡閬撲负浠€涔堬紵</h1> <h3 class="tac"><span>鏉ユ簮锛?a href='http://hoist6.com/news/225.html'>http://hoist6.com/news/225.html</a></span><span>鍙戝竷鏃堕棿锛?019-11-19</span></h3> <div class="con mt10 fs14"> <p><b>鐞冨舰<a href="/supply/126.html" target="_blank">灏佸ご</a></b>澶氫娇鐢ㄤ笌閿呯倝鏂归潰銆傛湁鏃跺洜涓轰笉鍚岀殑鍘熷洜浼氬嚭鐜颁竴浜涙晠闅滐紝濡傚彉褰€佸垝浼ゃ€佸噺钖勭巼銆侀夯鐐广€佹鐨€侀紦鍖呯瓑鐜拌薄锛岄偅涔堝嚭鐜扮殑鍘熷洜鏄粈涔堝張搴旇濡備綍瑙e喅鍛紵<br /> <br /> (1)鍙樺舰锛氳繖绫绘儏鍐靛嚭鐜板湪鍐插帇鎴栧喎鐑笉鍧囧寑绛夐€犳垚鐨勭幇璞°€傚彲浠ュ鍙樺舰澶勫姞鐑皟鏁村舰鐘剁劧鍚庣敤姘磋繘琛屽喎鍗达紝鏈夋椂鏃嬪帇涔熻兘璧峰埌涓€瀹氱殑鏁堟灉銆?br /> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20191119/20191119173449_7981.jpg" alt="鐞冨舰灏佸ご" width="300" height="300" title="鐞冨舰灏佸ご" align="" /> </p> (2)鍒掍激锛氳繖澶氬嚭鐜颁笌骞虫椂鍦ㄨ繍杈撶Щ鍔ㄧ殑鏃跺€欎笉娉ㄦ剰锛屽嚭鐜颁簡纾曠鐨勯棶棰橀€犳垚鐨勩€傝繍杈撴椂杩涜涓€浜涗繚鎶ゅ鐞嗭紝鎼繍杩囩▼骞呭害涓嶈杩囧ぇ銆傚垝浼や笉澶х殑鎯呭喌涓嬪彲浠ラ€氳繃鎵撶(杩涜淇锛岀Н瓒呰繃25%瑕佸鏁翠釜鐞冨舰灏佸ご杩涜澶勭悊浜嗐€?br /> <br /> (3)榧撳寘锛氱悆褰㈠皝澶村嚭鐜伴紦鍖呭彲鑳芥槸鍘嬭竟妯$殑鍘嬪姏涓嶅锛屼笉鑳藉緢濂界殑鍘嬪姵銆傛潗璐ㄦ柟闈篃鏈夊彲鑳斤紝姣斿鍘氬害涓嶄竴鏍风瓑鎯呭喌銆傚嚭鐜拌繖绉嶇幇璞″彲浠ヤ娇鐢ㄤ笓涓氱殑榧撳寘淇悊鏈猴紝杩涜榧撳寘淇銆?br /></p> </div> <div class="newArtiNext mt10"> <div>涓婁竴鏉?<a href="226.html">绠€杩扮悆褰㈠皝澶寸殑鍏蜂綋浣滅敤</a></div> <div>涓嬩竴鏉?<a href="224.html">妞渾灏佸ご琛ㄩ潰闃叉姢濡備綍杩涜锛?/a></div> </div> <div class="tag"> 鐩稿叧鏍囩锛?a href='/key.aspx?k=%c7%f2%d0%ce%b7%e2%cd%b7'>鐞冨舰灏佸ご</a>, </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">鐩稿叧鏂伴椈<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED NEWS</b></span> </div> <div class="insNews1 clearfix pt10 fs14 font_w"> <ul> <li><a href="http://hoist6.com/news/226.html" rel="nofollow" title="绠€杩扮悆褰㈠皝澶寸殑鍏蜂綋浣滅敤">绠€杩扮悆褰㈠皝澶寸殑鍏蜂綋浣滅敤</a><span>2019-11-26</span></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/225.html" rel="nofollow" title="鐞冨舰灏佸ご鍑虹幇杩欎簺闂鎮ㄧ煡閬撲负浠€涔堬紵">鐞冨舰灏佸ご鍑虹幇杩欎簺闂鎮ㄧ煡閬撲负浠€涔堬紵</a><span>2019-11-19</span></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/217.html" rel="nofollow" title="鐞冨舰灏佸ご鏄€庢牱鐨勫啿鍘嬭繃绋嬶紵 ">鐞冨舰灏佸ご鏄€庢牱鐨勫啿鍘嬭繃绋嬶紵 </a><span>2019-07-25</span></li> <li><a href="http://hoist6.com/news/216.html" rel="nofollow" title="鍦ㄩ€夋嫨鐞冨舰灏佸ご鐨勬椂鍊欏簲璇ユ敞鎰忓摢浜涗簨椤? ">鍦ㄩ€夋嫨鐞冨舰灏佸ご鐨勬椂鍊欏簲璇ユ敞鎰忓摢浜涗簨椤? </a><span>2019-06-25</span></li> </ul> </div> <div class="crumb mt15"> <span class="fl font_w fb ">鐩稿叧浜у搧<b class="fs14 fn font_i ml5">RELATED PRODUCT</b></span> </div> <div class="prod"> <div class="ipro" style="margin-left: -20px; width:900px;"> <div> <h3><a href="http://hoist6.com/supply/153.html" target="" title="鍗婄悆鍨嬪皝澶? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5255/20140814102937.jpg?path=hoist6.com/uploads/cp/20140814102937.jpg" alt="鍗婄悆鍨嬪皝澶? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://hoist6.com/supply/153.html" target="" title="鍗婄悆鍨嬪皝澶? rel="nofollow">鍗婄悆鍨嬪皝澶?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://hoist6.com/supply/144.html" target="" title="鍗婄悆褰㈠皝澶? rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5255/20140109093804.jpg?path=hoist6.com/uploads/cp/20140109093804.jpg" alt="鍗婄悆褰㈠皝澶? width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://hoist6.com/supply/144.html" target="" title="鍗婄悆褰㈠皝澶? rel="nofollow">鍗婄悆褰㈠皝澶?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://hoist6.com/supply/141.html" target="" title="鐞冨瀷灏佸ご" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/5255/20190102145241307525573629.jpg?path=hoist6.com/uploads/cp/20190102145241307525573629.jpg" alt="鐞冨瀷灏佸ご" width="280" height="210" onload="javascript:DrawImage(this,280,210,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://hoist6.com/supply/141.html" target="" title="鐞冨瀷灏佸ご" rel="nofollow">鐞冨瀷灏佸ご</a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <html> <head><meta name="description" content="description_temp" /> <title>title_temp

联系我们

如果有任何问题请联系我们,我们将及时联系您!

地址:新乡市平原新区马井开发区
电话?373-7595028

ӱ11ѡ5ͼ18613741319

版权所有:新乡市中鑫封头制造有限公?